"Център за работа с деца на улицата в гр. Карлово"

Проекта предвижда разкриване на социалната услуга в общността „Център за работа с деца на улицата” (ЦРДУ) в гр. Карлово с капацитет 15 места. Центърът за работа с деца на улицата е комплекс от услуги свързани с превенция от попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата, чрез индивидуална работа с детето и неговото семейство, семейно консултиране и подкрепа,медицински и санитарно-хигиенни услуги,ограмотяване на децата, обучение в родителски умения. Основна цел на специалистите в услугата - социален работник, психолог, медицински специалист, педагог и помощник възпитател ще е да се осигури закрила и защита на децата в риск, осигуряване на подкрепа на родителите за отглеждане на детето в сигурна и стабилна семейна среда, предоставяне на дневна грижа и осигуряване на условия за равен достъп на всяко дете до цялостната мрежа от здравни, социални и образователни услуги и придобиване на социални умения. Проектът предвижда дейности по подбор и наемане на на персонал, ангажиран в услугите, предвидени да бъдат разкрити в община Карлово, както и обучение и супервизия на персонала. Реализирането на проекта е в изпълнение на националната политика и е част от цялостния процес за насърчаване на социалното включване на хора от уязвими групи. Предвидените дейности в проекта ще защитят обществения интерес и ще отговарят на нуждите на населението, като мерките целят повишаване качеството на живот в Община Карлово. След реализирането на проекта ще бъде намален рискът от социално изключване на деца в общината.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус В изпълнение (от дата на стартиране)
Дата на стартиране 06 Юли, 2021
Дата на приключване 06 Ян, 2023
Дата на договора 06 Юли, 2021
Вижте в ИСУН

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 276,133.08
БФП 276,133.08
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 55,226.62
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение

България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Южен централен (BG42), Пловдив (BG421), Карлово, гр.Карлово