„Подпомагане на природозащитното състояние на природното местоположение 2130„ Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни) “по параметър„ Структура и функции “ и „ Бъдещи перспективи “и природно местоположение 2180„ Облесени дюни “по параметър„ Площ “, Структура и функции„ и "Бъдещи перспективи"

Деградацията и разрушаването на природните местообитания са сред най-сериозните заплахи за биологичното разнообразие в България. С проектното предложение ще се подпомогне изпълнението на мерки, чрез които ще се допринесе за подобряване природозащитното състояние (ПС) на два типа природни местообитания, единият от които е приоритетен за опазване. В проекта са включени: •природно местообитание 2130* Предвижда се изпълнение на мерки за подобряване на ПС по параметър "Структура и функции" и "Бъдещи перспективи" на територията на следните защитени зони за местообитанията: BG0000116 „Камчия“, BG0000146 „Плаж Градина - Златна рибка“, BG0001001 „Ропотамо“ BG0001007 „Странджа“, BG0000100 „Плаж Шкорпиловци“ и BG0000574 „Ахелой - Равда - Несебър“. •природно местообитание 2180 Предвижда се изпълнение на мерки за подобряване на ПС по параметър "Площ, "Структура и функции" и "Бъдещи перспективи" в следните защитени зони за местообитанията: BG0000100 „Плаж Шкорпиловци“, BG0000116“ Камчия“, BG0000102 „Долината на р. Батова“, BG0001001 „Ропотамо“ и BG0001007 „Странджа“. В проекта се планират следните дейности за подобряване на природозащитното състояние на двете природни местообитания: 1) Контрол на ИЧВ и др. 2) Почистване на замърсяване и премахване на временни постройки. 3) Регулиране на пашата и биогенното замърсяване 4) Ограничаване и насочване на движението на туристи, МПС и др., контрол върху къмпингуването и др. 5) Верифициране на референтната площ за местообитанието (2180), определяне на площта от плажа, която може да се предоставя за концесия (2130). 6) Организация и управление на проекта, в т.ч. изпълнение на мерки за информация и комуникация. Дейностите съответстват на Приложение № 1 „Допустими местообитания и мерки“ към Насоките за кандидатстване. С резултатите от изпълнението на проекта се очаква подобрение на природозащитното състояние на обхванатите природни местообитания, предмет на опазване в мрежата Натура 2000.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус В изпълнение (от дата на стартиране)
Дата на стартиране 14 Юли, 2021
Дата на приключване 14 Юни, 2024
Дата на договора 14 Юли, 2021
Вижте в ИСУН

Програма

Финансова информация

Обща стойност 1,845,107.86
БФП 1,845,107.86
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 369,021.57
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение

България