Модернизация на Югозападен университет „Неофит Рилски“–гр. Благоевград, Национален военен университет "Васил Левски"–гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски"–гр. София, в професионални направления 5.3 Комуникационна и компютърна техника, 4.4 Науки за земята и 3.7 Администрация и управление

Настоящият проект е разработен съвместно от Югозападен университет „Неофит Рилски“ в качеството му на Водеща организация, в партньорство с Национален военен университет „Васил Левски“- В. Търново, СУ „Св. Климент Охридски“ и асоциираните партньори- Академия за сухопътни войски "Николае Балческу" Сибиу, Университет “Спиру Харет” Букурещ и Технически университет по строително инженерство-Букурещ. Планираните дейности са насочени към професионални направления 5.3 Комуникационна и компютърна техника, 4.4 Науки за земята и 3.7 Администрация и управление и се базират на резултатите от извършените самооценки на трите университета-партньори в инструмента HEInnovate. В рамките на проекта партньорите ще разработят 7 нови съвместни магистърски програми. Всички те ще бъдат дигитализирани, в допълнение 5 от тях ще бъдат разработени на английски език за обучение с асоциираните партньори. Предвидено е изграждането на център за онлайн обучения, дигитална библиотека, облачно-базирана платформа и мобилно приложение за управление на обучението, както и закупуване на необходимите оборудване и софтуер за въвеждане на дигиталното съдържание. Проектът предвижда обучения за усъвършенстване на чуждоезиковите и дигиталните умения на преподавателите, вкл. за работа с иновативни ИКТ базирани образователни технологии, както и изходящи мобилности и краткосрочни специализации в чужбина, резултатите от които ще бъдат мултиплицирани чрез споделяне на преподаватели между ЮЗУ, НВУ и СУ „Св. Климент Охридски“. За създаване на ефективна връзка между университетите и пазара на труда, и постигане на адекватно съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование, ще бъде изградена единна мрежа от кариерни центрове. Предвидено е организиране на състезания, кариерни борси, клубове по интереси, акселератори и допълнителни курсове за студентите, насочени към придобиване на „меки“ умения и социални компетентности.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус В изпълнение (от дата на стартиране)
Дата на стартиране 19 Юли, 2021
Дата на приключване 31 Дек, 2023
Дата на договора 19 Юли, 2021
Вижте в ИСУН

Финансова информация

Обща стойност 4,992,951.48
БФП 4,992,951.48
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 0.00
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение

България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Югозападен (BG41), Благоевград (BG413), Благоевград, гр.Благоевград