Политика за поверителност

Фондация Антикирупционен фонд („АКФ“) е изработила и стриктно следва правила и процедури, гарантиращо защитата на личните данни на лицата, при спазване на действащото национално и европейско законодателство в областта на защитата на данните, като се стремим да надграждаме средствата за защита на данните чрез актуализиране на правилата с оглед напредъка на техническия прогрес (криптиране, псевдонимизиране и пр.). В тази връзка АКФ събира и обработва лични данни по законосъобразен и добросъвестен начин, съхранява ги с грижа и при прилагането на принципита на сигурност и пропорционалност. Ние не предоставяме данни на трети страни, освен в случаи, регламентирани със закон или при Ваше доброволно и изрично съгласие.

Лични данни

Електронните адреси, телефони за контакт, имена, адреси и други Ваши лични данни в качеството Ви на участници в наши събития, податели на сигнали, дарители, или лица, за които са подадени сигнали ще бъдат обработвани единствено вътре в организацията с цел обратна връзка с вас или верифициране на подадената информация.

До същите ще имат достъп единствено сътрудници на АКФ при спазване на принципа „необходимост да се знае“, като данните Ви няма да бъдат разкривани на трети лица.

Ако искате да се отпишете от нашия списък с адреси на електронни пощи, до които изпращаме електронни съобщения и/или newsletter, можете да го направите във всеки един момент, както е посочено във всяко от електронните съобщения, които получавате, или като се свържете с нас на електронна поща acf@acf.bg или ни пишете на адрес: гр. София, ул. Княз Борис I 71, ет. 2.

АКФ не предоставя електронните адреси и другите лични данни от своята база данни незаконно на трети лица, нито ги използва за маркетингови или търговски цели. При отписване АКФ ще изтрие Вашия адрес на електронна поща.

Сигурност на информацията

Използваме защитни методи като кодиращи системи и системи за оторизация на достъпа с цел защита на Вашата информация. Информацията за Вас, която обработваме или съхраняваме, се пази с firewall системи и е достъпна само до ограничен брой членове на нашия екип, които са декларирали писмено, че няма да я предоставят на трети лица.

Вашите права като субекти на данните, начин на упражняването им и защита

Всяко физическо лице има следните права по отношение на личните му данни, обработвани или съхранявани от АКФ:

1. право на информация;
2. право на достъп до личните му данни;
3. право на коригиране;
4. право на изтриване;
5. право на ограничаване на обработването;
6. право на преносимост на данните;
7. право на възражение срещу обработване на личните му данни.

АКФ не взема решения, основаващи се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране на субекти на данни.
Правото на субектите на данни на информация се осъществява посредством предоставената в този документ кратка, разбираема и лесно достъпна информация, която се отнася до обработването.

Допълнителна информация, свързана с обработването на лични данни от АКФ, която се дължи съгласно действащата нормативна уредба, можете да получите в качеството си на субект на данните чрез подаване на електронно заявление на електронния адрес на acf@acf.bg.
Правата, изброени в настоящите Правила, можете да упражните като подадете електронно заявление на електронния адрес.

Правата на субектите на данни се тълкуват в смисъла, вложен в разпоредбите на Глава Трета от (Регламент (ЕС) 2016/679) и съгласно ЗЗЛД.

В случай на оплакване във връзка с упражняването на посочените права, субектът на данни има право да иска преразглеждане на случая му, а при отказ за преразглеждане – да подаде жалба до надзорния орган – Комисията за защита на личните данни.

Контакти

Ако имате въпроси относно Политиката за конфиденциалност може да се свържете с нас по електронен път на адрес: acf@acf.bg, на телефон: (02) 907 97 00, или по пощата на адрес: гр. София, ул. Княз Борис I 71, ет. 2.