Създаване на заетост и разкриване на нови работни места в Мазалат ЕООД

Проектното предложение цели да създаде устойчива заетост в рамките на до 12 месеца на 18 безработни и неактивни лица и да осигури последваща заетост след приключване на проектните дейности поне на 50% от новонаетите по проекта лица. Проектът ще осигури интегриране на пазара на труда и на млади хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение и оборудване на нови работни места с цел създаване на подходящи условия за работа във фирмата на хората от целевата група. Проектното предложение съответства на идентифицираните нужди и проблеми на целевата група, тъй като делът на безработните младежи до 29 години се увеличава, неактивните лица са също значителна част в област Габрово, което е показателно, че тази целева група е уязвима и трябва да се предприемат специални политики за интегрирането й на пазара на труда. Проектните дейности отговарят напълно на нуждите на целевата група, тъй като им осигуряват възможност да се интегрират в работния процес на фирмата и да разполагат с оборудвани работни места. Мазалат ЕООД е специализирана в производството на готови бетонови смеси. Дейността е сезонна, свързана със строителството и през зимния период намалява. За да избегне сезонността и да създаде заетост на наетите хора, фирмата развива дейност по снегопочистване и опесъчаване на пътищата през зимния период. Мазалат ЕООД има дългосрочен договор с Община Севлиево и има възможност да наеме хора и създаде заетост. Хората от целевата група ще се обезпечат технически, като се закупи оборудване за осъществяване на дейности по снегопочистване и опесъчаване. Освен осигуряването на устойчива заетост за представители на целевата група, оборудване на работните места, проектът предвижда дейности за управление на проекта, публичност и визуализация, в съответствие с изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус Приключен (към датата на приключване)
Дата на стартиране 21 Мар, 2018
Дата на приключване 31 Дек, 2018
Дата на договора 21 Мар, 2018
Вижте в ИСУН

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 191,000.00
БФП 191,000.00
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 182,148.59
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение