Осигуряване на добри условия на труд в "Мазалат" ЕООД

Чрез реализиране на проекта се цели да бъде подобрена работната среда в "Мазалат" ЕООД, ще се осигурят социални придобивки за работещите; ще бъде разработена и въведена система за развитие на човешките ресурси в предприето. Дейностите в проекта са насочени към всички 50 работници и служители на "Мазалат" ЕООД, които са включени като целева група. Предвиждаме мерки за подкрепа на 20 души над 54 годишна възраст и на хора с увреждания - 4 души. Заложени са също мерки за развитие в областта на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата и ресурсната ефективност, мерки насърчаващи съвместяването на професионалния, семейния и личния живот, както и мерки за осигуряване на достъп за хора с увреждания. В основните дейности са заложени още: - оптимизиране на работните процеси и създаване на възможности за гъвкави форми на заетост, - въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на работниците и служители над 54г. възраст, - осигуряване на социални придобивки за работещите - ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятието, спортни съоръжения и детски кът. - придобиване на стандарт за безопасни условия на труд. Проектът предвижда още дейности по управление, публичност и визуализация, в съответствие с изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. Очакваните резултати от реализацията на проекта ще бъдат подобрени елементи на условията на труд и почивка: - социални придобивки - обособяване и оборудване на столова, стая за отдих, детски кът и фитнес зала, - повишаване мотивацията за работа на служителите; - повишаване производителността на труда; - придобит стандарт за безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус Приключен (към датата на приключване)
Дата на стартиране 26 Май, 2017
Дата на приключване 26 Май, 2018
Дата на договора 26 Май, 2017
Вижте в ИСУН

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 148,815.00
БФП 148,815.00
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 148,815.00
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение