Подкрепа за устойчив бизнес на Шелтърс България ЕООД

Проектното предложение се състои от провеждане на мерки за улесняване на достъпа до бизнес услуги за развитие на социално предприятие в Шелтърс България ЕООД с цел укрепване на дейността му, по-добро управление и създаване на предпоставки за успешно и устойчиво бизнес-развитие. Социалното предприятие, което извършва дейности по търговия, доставка, брандиране и монтаж на шатри и оборудване за частни и корпоративни клиенти е създадено и извършва своята дейност чрез подкрепа по операция "Развитие на социалното предприемачество" на ОПРЧР 2014-2020. Целта на настоящия проект е да се надгради и стабилизира новата бизнес структура. За целта ще бъдат проведени консултации в областта на дигиталния маркетинг, като ще се работи за оптимизиране на интернет сайта на компанията. Маркетинговия експерт ще сподели своите знания и умения за SEO оптимизация и за различни маркетингови похвати, чрез които да се подобри позиционирането на дружеството на пазара. С настоящия проект ще се укрепи и развие предприятие, осъществяващо дейност със социално въздействие, ще се създаде по-благоприятна среда за успешно продължаване на дейността, като се повиши достъпа до бизнес услуги. Всички проектни дейности ще бъдат съпроводени задължително със заложени мероприятия по информираност и публичност, които да дадат гласност на получената от кандидата подкрепа и безвъзмездна финансова помощ от ЕС чрез ЕСФ.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус В изпълнение (от дата на стартиране)
Дата на стартиране 01 Сеп, 2021
Дата на приключване 30 Юни, 2022
Дата на договора 16 Авг, 2021
Вижте в ИСУН

Финансова информация

Обща стойност 4,945.00
БФП 4,945.00
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 0.00
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение

България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Югозападен (BG41), София-Град (BG411), Столична, гр.София