Развитие на социалното предприемачество в Шелтърс България ЕООД

Настоящото проектно предложение е насочено към мерки за улесняване на достъпа до заетост в сферата на социалната и солидарна икономика чрез създаване на Социално предприятие, предоставящо работа в сферата на търговията и отдаването под наем на шатри, тенти, навеси и аксесоари за тях. Целевата група включва 6 души от уязвимите групи на лицата в неравностойно положение на пазара на труда. Сформирането на екип от квалифицирани специалисти, които целенасочено да работят с новоназначените лица от целевата група, ще улесни прехода към заетост, ще насърчи индивидуалните умения и ще работи за изграждане на баланс в работното ежедневие. Устойчивостта на резултатите по проекта ще бъдат гарантирани не само от запазването заетостта на минимум половината от новоназначените лица за 6 месеца след края на проектните дейности, но и чрез създаване на успешно предприятие със социална кауза, положителен финансов резултат, което ще се управлява по предприемачески и отчетен начин, няма да зависи изцяло от външно финансиране и има ясна перспектива за развитие и постигане на социалните си цели. Планирано е закупуване материали, консумативи и оборудване, които са оптимално разчетени от гледна точка на капацитет и необходим ресурс за поддържане, така че да отговорят на потребностите на 6 новоназначени по проекта лица и да се улесни тяхното въвличане и дейно участие в работните процеси като част от един общ екип. Осигуряването на точно, навременно, целесъобразно и законосъобразно отчитане на проекта се обезпечава с дейността по организация и управление. Всички проектни дейности ще бъда съпроводени със заложени мероприятия по информираност и публичност, които да дадат гласност на получената от кандидата подкрепа и безвъзмездна финансова помощ от ЕСФ.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус Приключен (към датата на приключване)
Дата на стартиране 01 Юни, 2018
Дата на приключване 01 Сеп, 2019
Дата на договора 04 Май, 2018
Вижте в ИСУН

Финансова информация

Обща стойност 99,725.42
БФП 99,725.42
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 99,468.30
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение