Закупуване на специализирана земеделска техника

ЗП Десислава Георгиева Севова е физическо лице, стартирало земеделската си дейност през 2012 година с отглеждане на земеделски култури. Към момента Десислава Георгиева Севова реколтира общи площи в размер на 286,794 дка, от които 44,900 дка-слънчоглед, 102,498 дка-кориандър, 71,536 дка лавандула и 57,860 дка - маточина. Част от земите в стопанството на ЗП е сертифицирано, като биологичен производител за 99 дка от насажденията си от лавандула и маточина със сертификат BG 1155A/1-18 от Балкан Биосерт ООД, като е включена в системата за контрол с договор от 09.10.2014 г. Следвайки своето намерение да увеличи конкурентноспособността на стопанство си, Десислава Георгиева Севова е наясно, че един от съществените моменти за постигането му е да стартира процес на модернизиране, преструктуриране и диферсифициране на дейността си и развитие на наличните производствени мощности. Целта е да повиши ефективността на стопанството, като увеличи приходите с предлагане на пазарно търсена суровина, намали разходите си по производството, с което респективно увеличава печалбата, а оттам и икономическите показатели за рентабилност на стопанството си. Именно постигането на по-добра ефективност и конкурентноспособност на стопанството е причината за закупуване на подходяща техника, която да намали разходите за външни услуги, с което на практика да ги минимизира и да намали себестойността на произвежданата продукция, респективно да оптимизира пазарно-конкурентна и реализационна цена на готовата продукция от отглежданите култури. В тази връзка ЗП е предприел действия по подготовка на проект за кандидатстване по процедура, чрез подбор на проектни предложения, № BG06RDNP001-19.175“ МИГ СРЕДЕЦ- Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“ с цел закупуване на специализирана земеделска техника за отглеждането и прибиране на реколтата. 1. ФРЕЗА РОТАЦИОННА ЗА БИЛКИ, РОЗИ И ЗЕЛЕНЧУЦИ JAGODA; ZUZA 3;2. ПРОДЪЛБОЧИТЕЛ FAZA;DM-4;3.ТРАКТОР, Lamborghini; CRONO 100/ Модификация DT, вариант – C.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус Contracted
Дата на стартиране 05 Окт, 2021
Дата на приключване 30 Юни, 2023
Дата на договора 05 Окт, 2021
Вижте в ИСУН

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 129,759.00
БФП 64,879.50
Собствено финансиране 64,879.50
Общо реално изплатени суми 63,879.50
Процент на участие на ЕС 90,0%

Местоположение

България, Северна и югоизточна България (BG3), Югоизточен (BG34), Бургас (BG341), Средец, с.Зорница