„Закупуване на земеделска техника и оборудване за отглеждане на животни“

ЗП Шефика Мехмед Шаиб кандидатства за закупуване на специализирана техника за отглеждане на телета за угояване в землището на с. Черноград, общ.Айтос, обл.Бургас по BG06RDNP001-19.333 - МИГ Айтос Мярка 4.1.1 "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства"от Стратегия за Водено от общностите местно развитие от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. Инвестиционните намерения на кандидата възлизат на 198 956.81 лв., като чрез настоящия проект се очаква финансовата помощ по програмата да е в размер на 50 % от инвестиционните намерения.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус Сключен
Дата на стартиране 31 Авг, 2021
Дата на приключване 29 Юни, 2023
Дата на договора 31 Авг, 2021
Вижте в ИСУН

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 198,956.81
БФП 99,478.41
Собствено финансиране 99,478.40
Общо реално изплатени суми 0.00
Процент на участие на ЕС 90,0%

Местоположение

България, Северна и югоизточна България (BG3), Югоизточен (BG34), Бургас (BG341), Айтос, с.Черноград