Създаване на производствена база за осветителни тела.

Настоящият проект по ПРСР 2014-2020 г. по приоритетна ос „Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие) МИГ-Попово“ Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ и код на процедура BG06RDNP001-19.454. Целта на проекта е създаване на предприятие за изработка на осветителни тела, с работни помещения и оборудване за целите на производството. Дейностите по проекта включват извършване на строително - монтажни работи за съществуващо помещение, което кандидатът владее дългосрочно под наем, доставка и монтаж на технологично оборудване и създаване на интернет страница с продуктов каталог на предприятието. Производството на лампи изцяло попада в дейността производство и продажба на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функциониране на Европейския съюз.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус Contracted
Дата на стартиране 29 Апр, 2022
Дата на приключване 30 Юни, 2025
Дата на договора 29 Апр, 2022
Вижте в ИСУН

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 360,666.49
БФП 252,466.54
Собствено финансиране 108,199.95
Общо реално изплатени суми 0.00
Процент на участие на ЕС 90,0%

Местоположение

България, Северна и югоизточна България (BG3), Североизточен (BG33), Търговище (BG334), Попово, гр.Попово