“Закупуване на печатарско оборудване“

С настоящия инвестиционен проект фирма "ВЕГОНИ" ЕООД кандидатства за финансово подпомагане по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ към Стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на Местна инициативна група - Попово, финансирана по ПРСР за периода 2014 – 2020 г. за закупуване на печатарско оборудване.След реализацията на проекта ще се разкрие 1 ново работно място.Нетния финансов ресурс необходим за осъществяване на инвестицията е в размер на 41 072.43 лв. без ДДС. С настоящото проектно предложение се кандидатства за финансово подпомагане в размер на 70% от необходимия финансов ресурс за осъществяване на инвестицията в размер на 28 750.70 лева. Новото технологично оборудване ще позволи овладяването на производствен процес, при който изображенията ще бъдат с много добро качество и много ниска себестойност, намалена енергоемкост и суровиноемкост. Предлаганата услуга на печат ще бъде не само с повишена качествена конкурентоспособност, но ще има и ясно изразени ценови предимства. В резултат от успешното осъществяване на инвестиционното си намерение, "ВЕГОНИ" ЕООД ще заеме стабилна пазарна позиция в резултат от добрата конкурентоспособност на предлаганите услуги.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус Сключен
Дата на стартиране 23 Авг, 2021
Дата на приключване 30 Юни, 2023
Дата на договора 23 Авг, 2021
Вижте в ИСУН

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 41,072.43
БФП 28,750.70
Собствено финансиране 12,321.73
Общо реално изплатени суми 0.00
Процент на участие на ЕС 90,0%

Местоположение

България, Северна и югоизточна България (BG3), Североизточен (BG33), Търговище (BG334), Попово, гр.Попово