Инвестиционно подпомагане за оборудване на Сервиз за диагностика и техническо обслужване на дизелови автомобили в гр.Карлово

"ТИМ ТРЕЙД ГРУП"ЕООД е българска компания създадена през 2008г.,която оперира в сектор Н,основна икономическа дейност съгл.КИД 2008 - 49.41"Товарен автомобилен транспорт“. Дружеството покрива критериите за микро предприятие,съгласно Закона за МСП. Реализирането на настоящия проект цели: -Повишаване на конкурентоспособността на "ТИМ ТРЕЙД ГРУП"ЕООД и увеличаване на възможностите за справяне с пазарния натиск чрез инвестиции за оборудване на Сервиз за диагностика и техническо обслужване на дизелови автомобили. -Насърчаване на заетостта,разкриване на нови и запазване на вече съществуващите работни места. -Диверсификация на настоящата дейност и предлагане на услуги,като фактор за постигане на устойчив растеж. -Осигуряване икономическа жизнеспособност на проекта чрез най-ефективно и устойчиво оползотворяване във времето на включените в него бизнес-ресурси. Настоящото проектно предложение включва дейности,допустими за финансово подпомагане и отговаря на общите и специфични критерии за допустимост на кандидатите и условия за допустимост на дейности за финансиране,разписани от Възложителя в т.11,т.13,т.14 от Условията за кандидатстване по процедура чрез подбор №BG06RDNP001-6.003“Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“ по подмярка 6.4.1. от ПРСР 2014-2020г. Предвидените дейности в проекта са: 1.Дейност по закупуване и инсталиране на технологично оборудване за Сервиз, в т.ч.: Стенд за тестване на механична помпа за дизелови горивни системи–1бр. Стенд за тестване на помпа дюза за дизелови горивни системи–1бр. Стенд за тестване на комън рейл инжектори за дизелови горивни системи–1бр. Стенд за ремонт на комън рейл инжектори за дизелови горивни системи–1бр. 2.Дейности свързани с осигуряване на публичност,визуализация и популяризиране на резултатите от проекта. Инвестицията по настоящия проект ще се реализира в УПИ ІV-057028,057029, местност ГЕРГЕН ТЕПЕ,землището на гр.Карлово, област Пловдив.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус Сключен
Дата на стартиране 10 Юни, 2021
Дата на приключване 10 Юни, 2023
Дата на договора 10 Юни, 2021
Вижте в ИСУН

Финансова информация

Обща стойност 373,736.24
БФП 186,868.12
Собствено финансиране 186,868.12
Общо реално изплатени суми 0.00
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение

България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Южен централен (BG42), Пловдив (BG421), Карлово, гр.Карлово