ОТГЛЕЖДАНЕ НА МАЛИНИ

Десислава Добрева се занимава с отглеждане на малини. През стопанската 2018/2019г. и към датата на кандидатстване отглежда 15,459 декара малини в два парцела - в землищата на град Попово и село Паламарца, община Попово. Увеличението на СПО на стопанството до датата на проверката ще бъде с допълнителни 4,6 декара малини, които кандидатката ще наеме, като към датата на подаване на заявка за второ плащане, ще отглежда минимум 20,059 декара малини и СПО на стопанството ще бъде 9 906.28 евро. Кандидатката е неомъжена. Няма собственост и участие в дружества и не е била собственик на ЕТ. Няма нает персонал. С цел механизация на стопанството и намаляване на ръчния труд, с настоящия проект кандидатката предвижда закупуване на трактор. Кандидатката има минимум 33% доходи от земеделска дейност за предходната 2018 година, формирани от продажба на малини, добити от стопанисвания през 2018 година пацел с малини - 6, 462 декара в село Паламарца и от субсидии, получени от ДФ "Земеделие" във връзка със земеделската дейност.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус Contracted
Дата на стартиране 20 Сеп, 2021
Дата на приключване 20 Мар, 2026
Дата на договора 20 Сеп, 2021
Вижте в ИСУН

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 29,337.00
БФП 29,337.00
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 29,337.00
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение

България, Северна и югоизточна България (BG3), Североизточен (BG33), Търговище (BG334), Попово, гр.Попово