Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК

Проектът се основава на принципите и нуждите, дефинирани в „Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България в периода 2014-2023г.” и Плана за действие към нея, приоритетите за реализиране на инвестиции в отрасъл ВиК на ЕК, както и в контекста на провежданата реформа във водния сектор. Прилагането на регионален подход съответства на добрите международни и европейски практики в областта на планирането, реализирането и управлението на ВиК инфраструктурата и инвестиционния процес. Реализирането на идентифицираните в Стратегия нужди от инвестиции представлява огромно предизвикателство и налага категоричната необходимост от адекватното им планиране, следвайки регионален и интегриран подход, спазване на принципа за ефективност и устойчивост на разходваните средства и в съответствие с приложимите стратегически документи и нормативни актове. От друга страна, изискването за възстановяване на разходите от направените инвестиции във ВиК инфраструктура и признаване на адекватни амортизационни отчисления като ценообразуващ елемент при определяне на цените ВиК услугите са основна цел при реализацията на бъдещите инфраструктурни проекти. В тази връзка, в проектното предложение са включени дейности за изготвяне на регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) и формуляри за кандидатстване за европейско финансиране по ОПОС 2014-2020г. за обособените територии на 14 ВиК оператора (ВиКО), услуги по осигуряване на качеството и контрол на изпълнението им, услуги за извършване на оценка на публичните ВиК активи за 29 ВиКО.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус Приключен (към датата на приключване)
Дата на стартиране 10 Фев, 2016
Дата на приключване 24 Мар, 2020
Дата на договора 10 Фев, 2016
Вижте в ИСУН

Програма

Финансова информация

Обща стойност 47,802,081.52
БФП 47,802,081.52
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 43,123,368.58
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение