Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК

Проектът съответства на принципите и нуждите, дефинирани в „Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България в периода 2014-2023г.” и Плана за действие към нея и включва дейности, които изпълняват мерките предвидени в тях. Концепцията на съдържанието на проектното предложение отразява последователност и устойчивост при прилагане на приоритетите по провеждане на политиката в отрасъл ВиК, осъществените мероприятия и натрупания опит в изминалия програмен период 2007-2013 г. Дейностите по проекта предвиждат анализи и действия за внедряване на добри международни практики при управление и развитие на ВиК инфраструктурата и предоставянето на услуги, мероприятия по повишаване на институционалния капацитет за контрол, управление и планиране на ВиК отрасъла, повишаване на ефективността и осигуряване на устойчивост, изпълнение на установените задължения на Министерство на регионалното развитие и благоустройството съгласно Закона за водите, свързани със създаването на специализирани информационни системи, подкрепа за дефиниране на промени в законовата и подзаконовата нормативна уредба, възможности за финансовата жизнеспособност на отрасъла в дългосрочен аспект и др. Предвижда се проектните дейности да се осъществяват паралелно с изпълнението на проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране” в отрасъл ВиК, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” (ОПОС 2014-2020 г.), като се следват общите принципи за осигуряване на устойчивост на реформата в отрасъла, ефективно усвояване на безвъзмездния финансов ресурс и изпълнение на проекти по ОПОС 2014-2020 г.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус Приключен (към датата на приключване)
Дата на стартиране 16 Мар, 2016
Дата на приключване 30 Юни, 2024
Дата на договора 16 Мар, 2016
Вижте в ИСУН

Програма

Финансова информация

Обща стойност 15,378,161.00
БФП 15,378,161.00
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 10,723,405.21
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение