Разработване и въвеждане на методи за анализ на води, седименти и биота и дооборудване на лаборатории на Изпълнителната агенция по околна среда

В отговор на препоръките на Европейската комисия (ЕК) при прегледа на Първите планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и в съответствие с изискванията на националното и европейско законодателство в областта на политиката за водите, броят на задължителните за мониторинг приоритетни и специфични замърсители е увеличен и са въведени нови матрици за наблюдение. Това налага разработването и въвеждането на допълнителни методи за анализирането им и закупуването на необходимата за целта прецизна аналитична техника. Визираната цел може да бъде постигната само след дооборудване на лабораториите на Изпълнителна агенция по околна среда с основна и спомагателна апараратура за пробовземане, пробоподготовка и съхранение на пробите. Така ще се осигури по-голяма достоверност и сравнимост на данните и ИАОС ще отговори на изискванията на Рамковата директива за водите РДВ 2000/60/ЕС, ще могат да се изпълнят Плановете за управление на речните басейни 2016-2021, програмата за мониторинг от Транснационалната мониторингова мрежа в рамките на Конвенцията за опазване на р. Дунав и нанейни притоци (TNMN).

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус Приключен (към датата на приключване)
Дата на стартиране 12 Мар, 2016
Дата на приключване 11 Дек, 2018
Дата на договора 12 Мар, 2016
Вижте в ИСУН

Програма

Финансова информация

Обща стойност 5,049,925.00
БФП 5,049,925.00
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 4,411,215.82
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение