"Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр.Асеновград, България"

„Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр.Асеновград, България“ е разработен с оглед преодоляване на проблемите, свързани със съществуващата инфраструктура за питейни и отпадъчни води на територията на гр. Асеновград и осигуряване на екологосъобразно пречистване и заустване на битовите отпадъчни води. Основните дейности, предвидени рамките на проекта са следните: 1. Рехабилитация на водопроводна мрежа с изтекъл експлоатационен срок, която се намира в едно трасе с канализационната мрежа обект на подмяна. 2. Рехабилитация на смесената канализационна мрежа с изтекъл експлоатационен срок. Разширяване на съществуващата мрежа към предложената площадка на бъдещата пречиствателна станция за отпадъчни води в комбинация със затварянето на съществуващите зауствания на отпадъчни води в реката и подмяната/рехабилитацията и разширението на съществуващите колектори в градската област според бъдещите хидравлични нужди. 3. Изграждане на ПСОВ за 65 350 ЕЖ, с механично и биологично стъпало и степен на пречистване, удовлетворяваща изисквания на Директива 91/271/ЕИО, вкл. довеждаща техническа инфраструктура. В резултат на изпълнението на проекта ще бъде постигнато подобряване на качеството на живот на населението на територията на гр. Асеновград, преодоляване на здравно-екологичните рискове и предоставянето на качествени екологични услуги на гражданите, като основна целева група. Очакваният брой население, което ще се обслужва от рехабилитираната водоснабдителна инфраструктура е 2 645 постоянни жители. Очакваният брой на населението, което ще се обслужва от рехабилитираната смесена система, е 49 626 постоянни жители. Пречиствателната станция ще обслужва 65 350 ЕЖ.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус Приключен (към датата на приключване)
Дата на стартиране 27 Окт, 2016
Дата на приключване 09 Окт, 2020
Дата на договора 26 Окт, 2016
Вижте в ИСУН

Програма

Финансова информация

Обща стойност 106,072,089.50
БФП 80,033,191.56
Собствено финансиране 26,038,897.94
Общо реално изплатени суми 71,510,766.69
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение