Изпълнение на демонстрационeн проект в областта на управлението на отпадъците от ИНГАЗ КОМЕРС ЕООД

Намерението на ИНГАЗ КОМЕРС ЕООД за изпълнение на демонстрационeн проект в областта на управлението на отпадъците е подбудено от осъзнатата необходимост и идентифициране на пазар свързан с оползотворяване на растителни масла (като кухненски отпадъци). Проекта ще бъде осъществен чрез реализиране на инвестиция свързана покупка, монтиране и въвеждане в експлоатация на "Инсталация за физико-химична преработка на употребявани растителни масла" (Представлява инсталация за вакуумна дестилация). Инвестицията е пряко свързана със създаване на необходимите предпоставки за изпълнение на демонстрационeн проект в областта на управлението на отпадъците. Проекта е насочен към удовлетворяване на нуждите от разделно събиране на употребявани растителни масла и мазнини от домакинства, както и тяхното рециклиране и подготовка за използването им като суровина за производство на бой, лакове и др. Целевите групи са домакинствата. Ръководството на дружеството е направило своите анализи на пазара, рискове, конкуренция и е идентифицирал висок потенциал за успешното изпълнение на демонстрационния проект. За успешната реализация на демонстрацоинния проект фирмата ще извърши следните дейности: -Изпълнение на демонстрационен проект; -Кампания за популяризиране на резултатите от проекта; -Организация и управление на проекта; -Информация и комуникация. Ингаз Комерс ЕООД предвижда създаване на дистрибуционни канали, съобразени с конкретните изисквания и особености на вътрешната и външна среда. Изпълнението на демонстрационния проект ще доведе до положителен ефект в/у околната среда, социален ефект, устойчиво развитие в ново направление на дейност, създаване на стабилност работни места и създаване на предпоставки за разкриване на нови такива. Ингаз Комерс ЕООД цели предоставяне на услуги с висока добавена стойност по организиране, разделно събиране и рециклиране на отработени растителни масла, ориентирани към хората и общестовто чрез пряката насоченост към опазване на околната среда.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус In execution (starting date)
Дата на стартиране 22 Фев, 2022
Дата на приключване 22 Ян, 2024
Дата на договора 22 Фев, 2022
Вижте в ИСУН

Програма

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 640,892.42
БФП 364,447.62
Собствено финансиране 276,444.80
Общо реално изплатени суми 0.00
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение

България