Чисти, разделни и екологични в община Вълчи дол.

Чисти, разделни и екологични. Това е основното мото на проекта. Информационно-демонстрационна кампания и нова технология за събиране и използване на третиране на битовите отпадъци които се генерират на територията на община Вълчи дол. С дейностите по проекта от една страна се цели предотвратяване на образуването им и подготовката им за повторна употреба, а също и за тяхното рециклиране. Предвижда се да се закупят компостери, които да се предоставят на населението за компостиране на биологичните битови отпадъци. За извозването на готовия компост ще се закупи транспортно средство с нужната окомплектовка. От друга страна с дейностите по проекта ще се проведе широка разяснително-информационна кампания с цел повишаването на осведомеността и общественото самосъзнание за спазване на принципите за управление на битовите отпадъци. Това ще бъде и водещата демонстрация в контекста на инициативите за предотвратяване на отпадъците и за увеличаване на участието на гражданите в разделно събиране. В своите дейности проекта има за цел да повлияе положително върху широко представена целева група, която пряко е свързана с битовия отпадък, неговото събиране, третиране и използване. Това са жителите на община Вълчи дол в различните възрасти-деца, ученици, млади и възрастни. Тук са включени и представителите на общинска администрация, обществени, социални здравни и учебни институции. Не на последно място са и тези които работят в и за неправителствения сектор, като НПО, читалищни и училищни настоятелства, местни общности и обществени съвети и неформални групи. Всички те са ползватели по проекта и ще имат възможността чрез неговата реализация да видят една нова технология за компостиране на битовите отпадъци и тяхното събиране на територията на община Вълчи дол. Това е една иновативна идея и проекта който ще се реализира ще бъде демонстративен, реален и съобразен с изискванията на времето относно опазването и съхраняването на чиста природата и средата в която живеем.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус In execution (starting date)
Дата на стартиране 24 Фев, 2022
Дата на приключване 24 Сеп, 2023
Дата на договора 24 Фев, 2022
Вижте в ИСУН

Програма

Финансова информация

Обща стойност 355,556.08
БФП 355,556.08
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 0.00
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение

България, Северна и югоизточна България (BG3), Североизточен (BG33), Варна (BG331), Вълчи дол