„От компостиране към нулеви отпадъци - въвеждане на добри практики за превенция генериране на битови отпадъци чрез обучения за компостиране и създаване на обществен екологичен център“ на община Елена

Проектът е с фокус предотвратяване образуването на биоразградими отпадъци в общността (къщи за гости от туристическия сектор; градски парк и стадион, училища) и домакинствата. В рамките на проекта са предвидени следните задачи за изпълнение в община Елена, съобразно въвеждането на проучената добра практика на град Шамбери, Франция: Дейност 1. Подготовка на проекта Дейност 2. Изпълнение на демонстрационен проект Дейност 3. Кампании за популяризиране на резултатите от проекта (три броя) Дейност 4. Организация и управление на проекта Дейност 5. Информация и комуникация Дейностите на проекта са в синхрон със заложените за изпълнение целите в чл. 31, ал. 1 от ЗУО и Цел 1 за намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване на Национална програма за предотвратяване на образуването на отпадъци. Очакваните резултати от изпълнението на демонстрационния проект са: Намаляване на количеството на БрБО с 9,87% спрямо общото количество БрБО за 2018 г. в община Елена (с 3,92% спрямо общото количество ТБО за 2018 г. или 120,16 т.) в годината след приключване на проекта чрез предотвратяване генерирането им и компостиране. Целевите групи по проекта включват общо 1386 лица, от които: а) 426 деца от 7-13 г. в интерактивни занимания в Обществения екологичен център; б) 240 домакинства, с компостери] в) обучени 25 майстори-компостьори; г) 10 къщи за гости с компостери; д) 12 училища с 20 компостери с общо 1031 деца; е) 20 учители; ж) в проучвания и мониторинг: 100 домакинства, 12 училища, 10 къщи за гости.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус In execution (starting date)
Дата на стартиране 16 Фев, 2022
Дата на приключване 16 Ян, 2024
Дата на договора 16 Фев, 2022
Вижте в ИСУН

Програма

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 391,080.03
БФП 383,464.59
Собствено финансиране 7,615.44
Общо реално изплатени суми 38,346.46
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение

България, Северна и югоизточна България (BG3), Северен централен (BG32), Велико Търново (BG321), Елена