„Нулеви отпадъци - въвеждане на добри практики за превенция генерирането на битови отпадъци чрез обучения за компостиране и създаване на обществен екологичен център“

Проектно предложение “Нулеви отпадъци – въвеждане на добри практики за превенция генерирането на битови отпадъци чрез компостиране и създаване на обществен екологичен център” по процедура №BG16М1ОР002-2.009 таргетира формирането на общество с нулеви отпадъци, посредством повишаване на общественото самосъзнание за спазване на йерархията за управление и намаляване на количествата депониран ТБО. Демонстрационният проект ще бъде реализиран на територията на община Сърница. В рамките на проекта се предвижда създаването на Екологичен център за повишаване осведомеността и формирането на общество с нулеви отпадъци. На 150 домакинства от общината ще бъдат раздадени контейнери за домашно компостиране, като участниците ще преминат през специализирано обучение за извършване на тези дейност, употреба на контейнерите и последващо прилагане на компоста. Приложената мярка цели намаляването на предвидения за депониране БрБО, в съответствие с националния стратегически план. Предвижда се провеждането на три последователни кампании „Отпадъкът е ресурс“, насочени към широката общественост, в която, както ученици, така и техните семейства ще могат да участват и дадат нов живот на отпадъците. Дейностите са част от цялостна програма за предотвратяване на отпадъка, която Сърница ще разработи в рамките на демонстрационния проект, с дефинирани краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели, начин на тяхното изпълнение и последващ мониторинг с цел постигане на устойчивост и възможност за прилагане реализираните практики от други заинтересовнаи страни. Освен успешен резултат с оглед подпомагане постигането на целите заложени в чл. 31, ал 1 от ЗУО на територията на община Сърница, след приключването си демонстрационният проект цели разрастване в рамките на Регионалното сдружение за управление на отпадъци, от което общината е част – РСУО Доспат.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус In execution (starting date)
Дата на стартиране 07 Фев, 2022
Дата на приключване 07 Авг, 2023
Дата на договора 07 Фев, 2022
Вижте в ИСУН

Програма

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 390,883.01
БФП 390,883.01
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 39,094.98
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение

България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Южен централен (BG42), Пазарджик (BG423), Сърница