Демонстрационен проект "Въвеждане на пилотна система за разделно събиране и рециклиране на битови биоразградими и зелени отпадъци"

Настоящият проект е насочен към намаляване количеството на депонирани отпадъци чрез предотвратяване на образуването им, разделното им събиране и повишаване на общественото съзнание за спазване на йерархията за управлението на отпадъците, и за намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез компостирането на зелената и биоразградима фракция. Очакваният ефект от изпълнението на проекта е предотвратяване образуването на отпадъци, което има най-висок приоритет в йерархията за управление на отпадъците и по-конкретно предотвратяване на образуването на битовите биоразградими и зелени отпадъци чрез провеждане на информационна и разяснителни кампании, насърчаване на домашното компостиране, както и рециклирането чрез изграждане на инсталация за открито компостиране без принудителна аерация. Проектът има пряк принос за изпълнението на Специфичната цел 1 на Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус In execution (starting date)
Дата на стартиране 21 Фев, 2022
Дата на приключване 21 Ян, 2024
Дата на договора 21 Фев, 2022
Вижте в ИСУН

Програма

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 391,166.00
БФП 391,166.00
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 39,000.00
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение

България