Изпълнение на демонстрационен проект за домашно компостиране в Община Калояново

Проектът предвижда въвеждане на домашно компостиране в населени места от община Калояново, чрез разполагане на персонални компостери за биоразградими битови отпадъци. Битовите отпадъци, които ще бъдат обхванати от проекта са с код 20 02 01 „Биоразградими градински и паркови отпадъци” и код 20 01 08 „Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене”. Чрез проекта се предвижда компостиране на място при източника на образуване на биоразградимите отпадъци от 400 домакинства в четири населени места на община Калояново – с. Калояново, с. Житница, с. Дълго поле и с. Ръжево Конаре. Проектът прилага добри практики за домашно компостиране в област Област Арун, Англия и на Служба за междуобщинско управление на отпадъците Липор в общини Валонго и Вила до Конде, Португалия. Ползвайки натрупания положителен опит от добрите практики в Англия и Португалия, по проекта се предвижда закупуване на 400 бр. домашни компостери с обем 1000 литра и 400 бр. дробилки за клони, които ще бъдат предоставени за ползване на домакинства от четирите населени места, които са изявили желание за участие в демонстрационния проект. Проектът включва изцяло дейности, които се намират най-високо в йерархията при управление на отпадъците – предотвратяване на образуването на биоразградими битови отпадъци чрез домашно компостиране при източника на образуване.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус In execution (starting date)
Дата на стартиране 14 Дек, 2021
Дата на приключване 14 Ноев, 2023
Дата на договора 14 Дек, 2021
Вижте в ИСУН

Програма

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 390,667.97
БФП 390,667.97
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 39,066.79
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение

България