Екологични и рециклиращи администрации

Положените до сега усилия в Община Враца в изграждане на инфраструктура и въведените системи за разделно събиране не са напълно достатъчни и е необходимо допълнително да бъдат осигурени възможности на гражданите, търговските обекти, офис сградите за висококачествено разделно събиране на образуваните от тях рециклируеми отпадъци, извън тези обхванати от системите за разделно събиране на отпадъците от опаковки и останалите масово разпространени отпадъци. Демонстрационният проект ще се реализира на територията на град Враца, където преобладава концентрацията на офиси, търговски центрове и административни сгради. Предвижда се да бъдат обособени 10 броя площадки на терени собственост на общината, като на всяка една от тези площадки ще бъдат разположени комплект от 3 броя подземни контейнери с обем 1,5 м3. Предвидените дейности са: Подготовка на проект; Изпълнение на демонстрационен проект; Кампании за популяризиране на резултатите от проекта и Организация и управление на проекта и информация и комуникация. Целева група е населението, както живущите на територията на община Враца, така и тези от други 5 областни градове. Очакваните при реализацията на демонстрационния проект положителни ефекти са: • Подпомагане община Враца при вземане на решение за разширяване обхвата на системата на разделно събиране на битовите отпадъци, извън задълженията на организациите по оползотворяване; • Увеличаване на количества на събраните рециклируеми фракции от хартия и картон, пластмаси и метали, и стъкло при източника на образуване. Увеличаване на количества отклонени от депониране биоразградими отпадъци с около 5% от количеството на образуваните хартия и картон, което представлява около 80 т/г. • Осигуряване на качествени и чисти фракции за последващо рециклиране; • Чистота и липса на миризми около площадките на които са разположени контейнерите; • Лесно достъпна за гражданите система за разделно събиране в близост до източника на образуване на отпадъците.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус In execution (starting date)
Дата на стартиране 14 Дек, 2021
Дата на приключване 14 Ноев, 2023
Дата на договора 14 Дек, 2021
Вижте в ИСУН

Програма

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 391,122.42
БФП 391,122.42
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 58,574.10
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение

България