Първи стъпки в компостирането в община Луковит

Проектното предложение предвижда изпълнение на демо.проект на добра практика от проект "Изграждане на капацитет за управление на биоразградимите отпадъци в трансграничния регион на Бургас и Къркларели", ДБФП РД-02-29-140/28.03.2013 г.,CCI №2007CB161PO008 BULGARIA-Turkey.Проектът въвежда компостирането като подходящ и икономичен начин за справяне с големите кол. битови отпадъци, които се депонират, повишаване информираността на населението и насочване вниманието на децата от ранна възраст и учениците към екологичните му ползи.Във всички училища, дет. градини и дет. ясла ще бъдат разположени компостери.Поставянето им ще бъде съпроводено с обучения за ползване на оборудването.Полученият продукт-компост, ще бъде ползван в училищните дворове и зелените кътове на градините и яслите.По този начин подрастващите ще могат непосредствено да се уверят в полезността на компоста, а оттам-и в необходимостта от въвеждане на механизми за уст. управление на отпадъците.Компостери ще бъдат поставени и в двора на Домашен социален патронаж, който ежедневно осигурява храна на над 650 души и в МБАЛ-Луковит, с 5 отделения и 100 легла за болни, които се хранят ежедневно.В проекта ще се включи и общ. администрация.В сградата на общината, както и на др. обекти, ще бъдат доставени машини за унищожаване на документи–шредери, които ще накъсват хартията на малки парченца преди да бъде поставена в компостера.В кметствата, по-големите училища и дет. градини, МБАЛ и Комплекс за соц.услуги, ще бъдат доставени градински шредери за нарязване на растителни отпадъци.За популяризиране на основните резултати от проекта ще бъдат проведени 3 големи инфо. кампании, съобразно получаване на първите резултати след 6 месец, в 12 месец и в 18 месец.В училища, детски градини и кметства в общината ще бъдат проведени инфо. дни с цел да насърчат заинтересованите страни да продължат, а във всички населени места /1 град и 11 села/ в общината с цел - домакинствата да започнат да използват подхода на домашно компостиране.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус In execution (starting date)
Дата на стартиране 14 Дек, 2021
Дата на приключване 14 Ноев, 2023
Дата на договора 14 Дек, 2021
Вижте в ИСУН

Програма

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 372,189.51
БФП 365,016.04
Собствено финансиране 7,173.47
Общо реално изплатени суми 36,500.00
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение

България