Пилотно въвеждане на демонстрационно училищно компостиране в гр. Мездра

Демонстрационният проект ще предприеме редица нови управленски подходи в община Мездра за да стимулира предотвратяването на биоразградими битови отпадъци в общината. Насочеността на проекта са биоразградимите отпадъци, тъй като за биоразградимите отпадъци няма изградена система за разделно събиране и третиране, а този поток е около 25% от всички битови отпадъци в Мездра. Мерките включват разработването на Общински план за действие за нулеви битова отпадъци, който ще съдържа описание на приложими за общината мерки с директен позитивен ефект, които могат лесно да се реализират на практика и да се репликират, както и източници на финансиране за всяка мярка. Сред заложените практики ще имат и такива, таргетирани към биоразградими отпадъци. Една от тях ще се реализира като в рамките на две пилотни училища на територията на общината. Мярката е базирана на добра практика, изпълнена в град Бърно и включва инсталирането на компостери в училищата, както и разработването на обучителни материали, работилници и игри за ученици от 1ви до 8ми клас, които да стимулират компостирането в училищата, формиране на екологосъобразно съзнание в децата и разпространението на компостирането към родителите и семействата им. Като част от проекта ще се проведат различни кампании за разпространение на резултатите на проекта, включително презентация на Общинския план за нулеви отпадъци на международна конференция, кампании за ученици, публични събития, представящи проекта и резултатите от него, медийна кампания, вкл. и онлайн, както и събитие за жителите на община Мездра. Тъй като проектът е базиран на успешна добра практика, се очаква заложените дейности да подпомогнат достигането на националните цели на България а именно – отклоняване на минимум 50% от битовите отпадъци от депониране до 2020 г.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус In execution (starting date)
Дата на стартиране 11 Фев, 2022
Дата на приключване 11 Ян, 2024
Дата на договора 11 Фев, 2022
Вижте в ИСУН

Програма

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 384,789.27
БФП 378,536.37
Собствено финансиране 6,252.90
Общо реално изплатени суми 37,853.64
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение

България, Северна и югоизточна България (BG3), Северозападен (BG31), Враца (BG313), Мездра