„Изпълнение на демонстрационен проект в областта на управлението на отпадъците в община Полски Тръмбеш“

Демонстрационният проект „Изпълнение на демонстрационен проект в областта на управлението на отпадъците в община Полски Тръмбеш“, ползвайки добри практики от успешно изпълнени проекти и инициативи с постигнати резултати, цели да повиши на осведомеността и общественото самосъзнание за спазване на йерархията за управление на битовите отпадъци. Това ще се постигне чрез въвеждане на домашно и обществено компостиране за предотвратяване на биоразградимия отпадък, чрез организиране на обучения за повишаване на осъзнатата отговорност, екологична култура и поведение и чрез организиране на специализирани събития за поправка и размяна на предмети от бита с цел повторна употреба за цялостно намаляване на депонираните битови отпадъци, генерирани на територията на община Полски Тръмбеш. Основните дейности са свързани с поставяне на компостери с различен обем за компостиране на място в домакинства в цялата община, детски градини и училища, както и обществени – в зелените площи на гр. Белене. За успешното реализиране на поставените цели по проекта ще се проведат обучения за домашно компостиране за всички целеви групи, пряко засегнати от резултатите на проекта. Активното популяризиране на основните резултати е неразделна част от проекта. Те имат за цел да насърчат заинтересованите страни да продължат успешните подходи, изпълнени по проекта, както и да привлекат нови заинтересовани страни да започнат да ги използват. За целта по проекта ще се организират официални конференции и кампания „Не изхвърляй!Твори!“, обхващаща различни възрастови групи от населението на община Белене. Заложените дейности за разработване и разпространяване на брошури и рекламни материали допълнително ще допринесат за популяризиране на резултатите по проекта сред заинтересованите страни в общината и извън нея.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус In execution (starting date)
Дата на стартиране 11 Фев, 2022
Дата на приключване 11 Ян, 2024
Дата на договора 11 Фев, 2022
Вижте в ИСУН

Програма

Финансова информация

Обща стойност 361,175.67
БФП 361,175.67
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 36,117.57
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение

България, Северна и югоизточна България (BG3), Северен централен (BG32), Велико Търново (BG321), Полски Тръмбеш