Без нежелана поща, моля!

Проектът има за цел да предотврати образуването на хартиени отпадъци, чрез ограничаването на получаването на нежелана поща от българските домакинства. Ежедневно стотици хиляди рекламни брошури и листовки се изсипват в пощенските кутии на българските граждани. Голяма част от тях отиват директно в контейнерите за смет, където се смесват с останалите видове отпадъци и става много трудно да бъдат сепарирани и рециклирани. Нежеланите рекламни материали не носят никаква полза нито на получателите, нито на търговците, които ги разпространяват. В действителност те са загуба на пари и ценен природен ресурс. В рамките на проекта са предвидени поредица от дейности, насочени към подготовка и осъществяване на демонстрационния проект, адаптиран към специфичните характеристики на местата, в които ще се изпълняват, и за популяризиране на резултатите от този проект. Текущо, през целия период на проекта ще се изпълняват дейностите по Организация и управление на проекта, както и по Информация и комуникация, с цел спазване на конкретните изисквания на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и приложимите национални и европейски изисквания за ефективно, ефикасно и икономично разходване на средствата от Европейския фонд за регионално развитие, предоставени чрез ОПОС 2014-2020. Проектът ще се изпълнява в шест големи областни града, които са центрове на сегашните райони за планиране на ниво NUTS II - София, Пловдив, Бургас, Варна, Русе и Плевен. Локациите са подбрани така, за да се гарантира приложимостта на резултатите от демонстрационния проект на национално ниво от една страна, а от друга - в тези градове е най-голям броят на многофамилни жилищни сгради, които са основни получатели на нежелана поща и има най-голям брой обекти на големите търговски вериги с дял в разпространението на нежелана поща. Предвидените по проекта дейности са насочени към предотвратяване образуването на битови отпадъци от хартия.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус In execution (starting date)
Дата на стартиране 16 Фев, 2022
Дата на приключване 16 Ян, 2024
Дата на договора 16 Фев, 2022
Вижте в ИСУН

Програма

Финансова информация

Обща стойност 334,565.02
БФП 331,827.17
Собствено финансиране 2,737.85
Общо реално изплатени суми 82,477.86
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение

България