Прилагане на модел за управление на едрогабаритни отпадъци от бита на територията на Община Бургас

Община Бургас е част от регионална система за управление на отпадъците, която обслужва общините Айтос, Бургас, Камено, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе. В община Бургас се извършва разделно събиране на рециклируеми и биоразградими отпадъци, строителни и опасни отпадъци от населението. Функционират системи за разделно събиране: система от подземи контейнери за разделно събиране на битови отпадъци; мрежа от мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци от домакинства; безплатно извозване на едрогабаритни и строителни отпадъци от битов ремонт. Чрез изпълнението на настоящия проект ще се надградят вече съществуващи услуги на територията на общината, чрез въвеждане на добри практики за предотвратяване на образуването и подготовката за повторна употреба на битови отпадъци от други Европейски градове. Основни дейности: проучване на нагласите и потребностите на населението за разделно събиране на отпадъци (подготвителна дейност); изграждане и функциониране на Център за ремонт и повторна употреба на употребявани мебели; разработване на информационна платформа и провеждане на кампания за популяризиране на резултатите от проекта, насочени към широката общественост. Демонстрационната дейност, включена в проектното предложение, е въвеждане на модел за подготовка за повторна употреба на едрогабаритни отпадъци от бита, конкретно подготвени за изхвърляне мебели от домакинствата. Комбинира се с провеждане на целенасочена кампания и разработване на информационна платформа „Пътеводител за разделно събиране на отпадъци от домакинствата“, с които ще се насърчава и мотивира предотвратяването на образуването и разделното събиране на отпадъците в ежедневието. Дейностите в проекта се отнасят към най-високия приоритетен ред в йерархията на управление на отпадъците, а именно предотвратяване на образуването на отпадъци и подготовка за повторна употреба. Изпълнението им е принос за постигане на целите, заложени в чл. 31 (1) от ЗУО по отношение на битовите отпадъци.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус В изпълнение (от дата на стартиране)
Дата на стартиране 09 Сеп, 2020
Дата на приключване 09 Авг, 2022
Дата на договора 25 Авг, 2020
Вижте в ИСУН

Програма

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 300,143.40
БФП 298,739.25
Собствено финансиране 1,404.15
Общо реално изплатени суми 29,873.93
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение

Bulgaria