Прилагане на модел за управление на едрогабаритни отпадъци от бита на територията на Община Бургас

Община Бургас е част от регионална система за управление на отпадъците, която обслужва общините Айтос, Бургас, Камено, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе. В община Бургас се извършва разделно събиране на рециклируеми и биоразградими отпадъци, строителни и опасни отпадъци от населението. Функционират системи за разделно събиране: система от подземи контейнери за разделно събиране на битови отпадъци; мрежа от мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци от домакинства; безплатно извозване на едрогабаритни и строителни отпадъци от битов ремонт. Чрез изпълнението на настоящия проект ще се надградят вече съществуващи услуги на територията на общината, чрез въвеждане на добри практики за предотвратяване на образуването и подготовката за повторна употреба на битови отпадъци от други Европейски градове. Основни дейности: проучване на нагласите и потребностите на населението за разделно събиране на отпадъци (подготвителна дейност); изграждане и функциониране на Център за ремонт и повторна употреба на употребявани мебели; разработване на информационна платформа и провеждане на кампания за популяризиране на резултатите от проекта, насочени към широката общественост. Демонстрационната дейност, включена в проектното предложение, е въвеждане на модел за подготовка за повторна употреба на едрогабаритни отпадъци от бита, конкретно подготвени за изхвърляне мебели от домакинствата. Комбинира се с провеждане на целенасочена кампания и разработване на информационна платформа „Пътеводител за разделно събиране на отпадъци от домакинствата“, с които ще се насърчава и мотивира предотвратяването на образуването и разделното събиране на отпадъците в ежедневието. Дейностите в проекта се отнасят към най-високия приоритетен ред в йерархията на управление на отпадъците, а именно предотвратяване на образуването на отпадъци и подготовка за повторна употреба. Изпълнението им е принос за постигане на целите, заложени в чл. 31 (1) от ЗУО по отношение на битовите отпадъци.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус Приключен (към датата на приключване)
Дата на стартиране 09 Сеп, 2020
Дата на приключване 09 Авг, 2022
Дата на договора 25 Авг, 2020
Вижте в ИСУН

Програма

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 300,143.40
БФП 298,739.25
Собствено финансиране 1,404.15
Общо реално изплатени суми 29,873.93
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение

Bulgaria