Насърчаване превенцията на отпадъците и компостирането в общността в община Кърджали

Основната цел на демонстрационния проект е насочена към предотвратяване образуването на биоразградими отпадъци при източника чрез въвеждане на устойчив модел за компостиране в общността. Специфичните цели, които ще допринесат за постигане на общата цел на проекта са следните: 1) Насърчаване намаляването на образуваните отпадъци при източника чрез въвеждане на нови методи за компостиране в общността; 2) Активизиране на децата и учениците в общината чрез въвличане в дейности по компостиране и демонстрационни дейности по превенция на отпадъци; 3) Повишаване чувствителността на жителите на община Кърджали към екологичното и отговорно поведение, чрез провеждане на насочени кампании с информация за отпадъците. Целите на демонстрационния проект са формулирани в изпълнение на целта на Процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управление на отпадъците“, като цели да допринесе за постигане на устойчиво намаляване на депонираните отпадъци в община Кърджали. Проектът е насочен към изпълнение на целите, заложени в чл. 31, ар. 1 от Закона за управление на отпадъците и конкретно „предотвратяване на образуването“, като ще изпълнение на мерки за предотвратяване на образуването им в общността (детски градини, училища, зелени площи и паркове). Основните дейности за осъществяване на демонстрационния проект включват: Дейност 1. Подготовка на проекта. Дейност 2. Изпълнение на демонстрационен проект. Дейност 3. Кампании за популяризиране на резултатите от проекта. Дейност 4. Организация и управление на проекта. Дейност 5. Информация и комуникация. Целевите групи по проекта ще включат 1100 деца на възраст 5-6 години (22 детски градини), 2560 ученици в начален курс на обучение от 1-4 клас (20 училища) и 60 учители от детските градини и училища в община Кърджали. Основен резултат от демонстрационния проект ще бъде превенция на депонираните отпадъци и увеличиване на дела на разделно събраните отпадъци в община Кърджали.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус In execution (starting date)
Дата на стартиране 09 Фев, 2022
Дата на приключване 09 Авг, 2023
Дата на договора 09 Фев, 2022
Вижте в ИСУН

Програма

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 390,732.00
БФП 390,732.00
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 0.00
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение

България