Ефективно управление на отпадъците в община Смядово

Демонстрационния проект на община Смядово предвижда ползване на добри практики от успешно изпълнени проекти, реализирани и приключени с постигнати резултати на друго място и прилагане на практики за намаляване на въздействието върху околната среда чрез дейности за предотвратяване на образуването на битови отпадъци и дейности за подготовка на отпадъците за повторна употреба с цел намаляване на количеството битови отпадъци за депониране. Проектът включва дейности за третиране само на битови отпадъци в пълно съответствие с йерархията при управлението на отпадъците, съгласно Директива 2008/98/ЕО и с Националния план за управление на отпадъците и Програмата за управление на отпадъци на територията на община Смядово. Като мярка за предотвратяване на образуването на битовите отпадъци, вкл. отпадъците, които не могат да бъдат рециклирани се планират дейности за шредиране и раздробяване на градински отпадъци на мястото на тяхното образуване и въвеждане на домашно компостиране в 160 домакинства, в кметствата, социлните заведения, училищата и детските градини и обществени зелени площи на територията на общината. Като мярка за подготовка на отпадъците за повторна употреба, както и насърчаване на повторната употреба и ремонт се планира изграждане на център за поправка и повторна употреба, събиране на стари дрехи и текстил, събиране на книги и организиране на център за размяна на ненужни вещи. Провеждане на кампаниите за популяризиране на резултатите от демонстрационния проект с цел промяна в поведението на гражданите и взимането на информирани решения при управлението на битовите отпадъци. Привличането на общественото внимание към предотвратяване образуването на битови отпадъци, към подготовката за повторна употреба и към разделното събиране на битови отпадъци с последващо рециклиране, е най-важната стъпка за стимулирането на промяна в поведението с цел формиране на общество с нулеви отпадъци.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус In execution (starting date)
Дата на стартиране 24 Фев, 2022
Дата на приключване 24 Ян, 2024
Дата на договора 24 Фев, 2022
Вижте в ИСУН

Програма

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 390,178.43
БФП 390,178.43
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 39,017.84
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение

България