Демонстрационен проект за намаляване на количеството депонирани отпадъци чрез подготовка за повторна употреба

Целта на настоящото проектно предложение е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци от община Червен бряг, чрез осигуряване на предотвратяване и подготовка за повторна употреба на отпадъци от домакинствата. В проекта се предвижда изпълнение на дейности по изграждане на демонстрационен обект – място за приемане, ремонтиране при необходимост и предаване за ново ползване на вещи и материали от жителите на общината. Капацитетът на обекта е определен на база на изготвен анализ на морфологичния състав на битовите отпадъци, генерирани на територията на община Червен бряг и на база на прогнозите за образуваните отпадъци (с подробен масов баланс). Настоящото проектно предложение отчита нагласите на населението от община Червен бряг към разделното събиране на битовите отпадъци, както и степента на осведоменост на населението за предотвратяване образуването на битови отпадъци, към подготовката за повторна употреба и към разделното събиране на битови отпадъци с последващо рециклиране. В резултат от изпълнението ще се намали въздействието върху околната среда, причинено от образуваните отпадъци, ще се подобри ефективността на използване на ресурсите и ще се стимулират инвестициите в областта на управление на отпадъците.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус В изпълнение (от дата на стартиране)
Дата на стартиране 08 Сеп, 2020
Дата на приключване 08 Авг, 2022
Дата на договора 24 Авг, 2020
Вижте в ИСУН

Програма

Финансова информация

Обща стойност 389,233.38
БФП 382,166.05
Собствено финансиране 7,067.33
Общо реално изплатени суми 38,216.61
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение

Bulgaria