Изграждане на система за компостиране на място, на биоразградими отпадъци на територията на община Ветрино

Настоящото проектно предложение ще се реализира на територията на всички населени места в община Ветрино. Предвидено е поставяне на компостери в 248 бр. домакинства и 26 бр. на обществени места, разположени в следните населени места: - с. Белоградец - 55 бр. в домакинства и 5 бр. на обществени места; - с. Ветрино - 53 бр. в домакинства и 5 бр. на обществени места; - с. Габърница - 1 бр. на обществени места; - с. Доброплодно - 51 бр. в домакинства и 5 бр. на обществени места; - с. Млада Гвардия - 29 бр. в домакинства и 2 бр. на обществени места; - с. Момчилово - 11 бр. в домакинства и 1 бр. на обществени места; - с. Невша - 36 бр. в домакинства и 2 бр. на обществени места; - с. Неофит Рилски - 3 бр. в домакинства и 3 бр. на обществени места; - с. Средно село - 10 бр. в домакинства и 1 бр. на обществени места; - с. Ягнило - 1 бр. на обществени места; Реализирането на демонстрационния проект ще доведе до значителен принос за изпълнение на една от целите по чл.31, ал.1 от Закона за управление на отпадъците и въведе мерки за ограничаване и предотвратяване образуването за количеството депонирани биоразградими битови отпадъци, с което ще допринесе за постигане на основната цел за ограничаване количеството на депонирани биоразградими битови отпадъци, с което ще се допринесе за: прехода към кръгова икономика в България; формиране на общество с нулеви отпадъци и повишаване общественото съзнание за спазване йерархията за управлението на отпадъците; намаляване въздействието върху околната среда чрез предотвратяване на образуването на биоразградимите битови отпадъци (БрБО); намаляване на количеството битови отпадъци за депониране, както и предотвратяване на емисиите на метан от депата за битови отпадъци, намаляване на парниковите газове в съответствие с Третия национален план по изменение на климата до 2020 г.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус In execution (starting date)
Дата на стартиране 08 Юни, 2022
Дата на приключване 08 Ноев, 2023
Дата на договора 08 Юни, 2022
Вижте в ИСУН

Програма

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 237,844.90
БФП 237,844.90
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 0.00
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение

България