„Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци, имот № 07603.211.664, по КККР на гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе"

Проекта за закриване и рекултивация на общ.депо за БО на община Бяла, обл.Русе се намира в ПИ № 07603.211.664, по КККР на общ. Бяла,обл.Русе,ПО собственост.Депо е с прекратена експлоатация съгласно Заповед № 501/29.11.2017г. на Директора на РИОСВ - Русе. Същото е разположено в земл.на гр. Бяла, м.„Трапито”- ЕКАТТЕ 07603. Общата засегната площ е 26633 кв.м. а техническата рекултивация е 2,17ха Преди извеждането му от експл. депото се е експлоатирало без никакви предпазни мерки или др.тех.съо-ния като цяло.В частност:Липсва долен изолиращ екран и изолираща мембрана;Няма изградена система за събиране и отвеждане на повърхностните води и инфилтрата;Няма съоръжения за събиране/контролиране на биогаза;•Няма количествен и качествен контрол на постъпващите отпадъци;Няма уплътняване и депонираните отпадъци.При закриването и рекултивацията е взето техническо решение,което предвижда полагането на запечатващ пласт с дебелина d=1,30m’ по цялата хоризонтална площ (F≈1,5dka) и пласт с дебелина d=1,05m’ по бермата и откосите на депото (F≈17,5dka) след тяхното преоткосиране до достигане на наклон 1:2.5.Полагането на земните маси да се извърши на пластове с дебелина d=0,25m’.След полагането на земните (глинестите) и скални маси да се изпълнят мероприятия по уплътняване за достигане на коефициенти на уплътнение Kу ≥ 0,95. След полагането на рекултивационния пласт са предвидени на агротехнически мероприятия за изграждане на хумусен пласт с дебелина d=0,30m, който няма да се уплътява.Предвидени са 3 етапа на изпълнение:Етап №1-Подготвителни дейности-Почистване на терена от храстова растителност и едрогабаритни обекти;Трасировъчни дейности и маркиране на всички характерни точки; Етап №2-Вертикална планировка. Преоткосирането започва с изземване, натоварване, транспорт, полагане, прибутване и валиране от най-ниската част на съответния профил към табана на депото;Етап № 3–Изграждане на горен изолиращ екран с обща дебелина d=1,30 m’ в хоризонталната част и 1,05 m’ по откосите и бермите.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус Приключен (към датата на приключване)
Дата на стартиране 27 Мар, 2020
Дата на приключване 29 Ноев, 2021
Дата на договора 12 Мар, 2020
Вижте в ИСУН

Програма

Финансова информация

Обща стойност 1,438,300.66
БФП 1,438,300.66
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 758,039.95
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение