„РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТБО В ПИ НОМЕР 10865.86.30, М.”ПЪТЕКИТЕ”, СЕЛО ВЕТРИНО, ОБЩИНА ВЕТРИНО, ОБЛАСТ ВАРНА“

Настоящото проектно предложение предвижда извършването на дейности по закриване и рекултивация на общинското депо за неопасни битови отпадъци на с.Ветрино, което е разположено на площ от 5,63 ха в поземлени имот 1065.86.30, местност Пътеките, с. Ветрино, община Ветрино, област Варна. Депото за неопасни отпадъци в местност "Пътеките“ , село Ветрино е създадено през 1965 г. Експлоатацията на депото е преустановена, с мотиви, че същото не отговаря на нормативните изисквания за такъв вид съоръжения. В рамките на проекта ще се закрие депото за битови отпадъци, като се извърши техническа рекултивация на замърсените терени, удостоверени с протокол от комисия по ППЗОЗЗ за определяне на размера и границите на терена за рекултивация и геодезическо заснемане. След приключване на техническата рекултивация ще се извърши и биологичната рекултивация със средства на общината.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус В изпълнение (от дата на стартиране)
Дата на стартиране 29 Май, 2020
Дата на приключване 29 Апр, 2022
Дата на договора 14 Май, 2020
Вижте в ИСУН

Програма

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 3,860,470.08
БФП 3,860,470.08
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 659,647.96
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение