ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

Депото за твърди битови отпадъци се намира в Община Ковачевци, Област Перник, имот с площ 4,720 дка, на която ще бъде осъществено изпълнението на проекта. Депото се експлоатира от 1979г. Периодично е полагано запръстяване и уплътняване на отпадъците. Експлоатацията на депото е прекратена през 2016 г. Сметището не е технически оборудвано съгласно изискванията на нормативната уредба и не отговаря на техническите, експлоатационните и санитарните изисквания за опазване на околната среда и е сериозен замърсител на повърхностни и подземни води, на почви, въздух и биоразнообразие,поради което се налага неговото закриване и рекултивация. С реализирането на дейностите, предвидени за техническа рекултивация, депото ще бъде рекултивирано и ще престане да действа като депо за твърди битови отпадъци. Ще бъде защитено от вредното влияние на атмосферните и повърхностни води, проникването им до отпадъчното тяло, преустановено ще е отделянето на миризми и прахови частици, както и разпиляването на пластмаси, хартия и др. леки фракции. Разработен е работен проект в изпълнение на договор за проектиране на закриване и рекултивация на съществуващото сметище в община Ковачевци при спазване на приложимите нормативни документи и съобразен с инженерно-геоложки и хидрогеоложки условия на района. С изпълнението на проекта Община Ковачевци ще предприеме необходимите действия за отстраняване на причините, които оказват влияние върху неблагоприятните геодинамични процеси в района и ще допринесе за предотвратявене на риска от възникване на бедствени и аварийни ситуации. Изпълнението на проекта ще доведе до опазване на околната среда и здравето на хората. Предвижда се авторски надзор за спазване на проектните решения,строителен надзор за законосъобразно, навременно и качествено изпълнение на строителството. Предвидени са дейности за организация и управление за ефективното изпълнение на инвестиционния проект като цяло.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус Приключен (към датата на приключване)
Дата на стартиране 07 Май, 2020
Дата на приключване 07 Ян, 2022
Дата на договора 22 Апр, 2020
Вижте в ИСУН

Програма

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 334,905.84
БФП 330,005.84
Собствено финансиране 4,900.00
Общо реално изплатени суми 222,728.01
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение