ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

Депото за твърди битови отпадъци се намира в Община Ковачевци, Област Перник, имот с площ 4,720 дка, на която ще бъде осъществено изпълнението на проекта. Депото се експлоатира от 1979г. Периодично е полагано запръстяване и уплътняване на отпадъците. Експлоатацията на депото е прекратена през 2016 г. Сметището не е технически оборудвано съгласно изискванията на нормативната уредба и не отговаря на техническите, експлоатационните и санитарните изисквания за опазване на околната среда и е сериозен замърсител на повърхностни и подземни води, на почви, въздух и биоразнообразие,поради което се налага неговото закриване и рекултивация. С реализирането на дейностите, предвидени за техническа рекултивация, депото ще бъде рекултивирано и ще престане да действа като депо за твърди битови отпадъци. Ще бъде защитено от вредното влияние на атмосферните и повърхностни води, проникването им до отпадъчното тяло, преустановено ще е отделянето на миризми и прахови частици, както и разпиляването на пластмаси, хартия и др. леки фракции. Разработен е работен проект в изпълнение на договор за проектиране на закриване и рекултивация на съществуващото сметище в община Ковачевци при спазване на приложимите нормативни документи и съобразен с инженерно-геоложки и хидрогеоложки условия на района. С изпълнението на проекта Община Ковачевци ще предприеме необходимите действия за отстраняване на причините, които оказват влияние върху неблагоприятните геодинамични процеси в района и ще допринесе за предотвратявене на риска от възникване на бедствени и аварийни ситуации. Изпълнението на проекта ще доведе до опазване на околната среда и здравето на хората. Предвижда се авторски надзор за спазване на проектните решения,строителен надзор за законосъобразно, навременно и качествено изпълнение на строителството. Предвидени са дейности за организация и управление за ефективното изпълнение на инвестиционния проект като цяло.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус В изпълнение (от дата на стартиране)
Дата на стартиране 07 Май, 2020
Дата на приключване 07 Ян, 2022
Дата на договора 22 Апр, 2020
Вижте в ИСУН

Програма

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 334,905.84
БФП 330,005.84
Собствено финансиране 4,900.00
Общо реално изплатени суми 222,728.01
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение