„Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Бяла, област Варна", находящ се в ПИ 07598.82.13. по КК на гр. Бяла, област Варна.

Настоящото проектно предложение предвижда извършването на дейности по закриване и рекултивация на общинското депо за неопасни битови отпадъци на град Бяла, което е разположено на площ от 30 дка, в ПИ №07598.82.13 по КККР на Община Бяла, област Варна. За депото е наложена принудителна административна мярка за преустановяване експлоатацията му от 09.10.2015г. с Заповед №РД-156 на Директора на РИОСВ – Бургас. В рамките на проекта ще се закрие депото за битови отпадъци, като се извърши техническа рекултивация на замърсените терени, удостоверени с протокол от комисия по ППЗОЗЗ за определяне на размера и границите на терена за рекултивация и геодезическо заснемане. След приключване на техническата рекултивация ще се извърши и биологичната рекултивация със средства на общината.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус В изпълнение (от дата на стартиране)
Дата на стартиране 07 Авг, 2020
Дата на приключване 07 Апр, 2022
Дата на договора 23 Юли, 2020
Вижте в ИСУН

Програма

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 1,598,408.52
БФП 1,598,408.52
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 159,840.85
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение