Закриване, рекултивация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци - Братово

Необходимостта от реализацията на проектното предложение за рекултивация на депо - Братово е продиктувана от неприключила процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановеното Решение на Съда на Европейския съюз от 16 юли 2015 г. по дело С-145/14 за неизпълнение на задълженията от страна на РБългария на член 14, букви а-в от Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци. Целта на проектното предложение е извършване на техническа рекултивация на депо Братово - предмет на процедурата на площ 11,75 ха, съгласно разработен инвестиционен проект, с което ще се допринесе за изпълнението на ангажиментите на Р България по процедурата за нарушение на правото на ЕС. Имотът се намира в землището на с. Полски извор, общ. Камено. Целеви групи - депо Братово е разположено на територията на Община Камено в близост до населени места на Община Бургас. По тази причина, реализацията на проекта е насочена директно към населението на общините Бургас и Камено, собствениците на съседни терени замърсени с отпадъци и земеделските стопани в близост до депото. Очаквани резултати - изпълнена техническа рекултивация на депо с площ 11,75 ха; принос към изпълнението на ангажиментите на Р България по процедура по нарушение на правото на ЕС; опазване на атмосферния въздух и повърхностните води от замърсяване; създадени условия за мониторинг. Предвижда се да бъдат изпълнени следните основни дейности: извършване на техническа рекултивация на депо Братово, включваща: подготвителни дейности, свързани с осушаване на терени, премахване на съоръжения, изпълнили предназначението си;предепониране на отпадъци и оформяне на рекултивационна повърхност;изграждане на съоръжения за третиране на инфилтрационни води;изграждане на газоулавящата и газоотвеждащата система, състояща се от десет газови кладенеца;система за контрол и мониторинг; горен изолиращ слой на депото и рекултивационен пласт; система от канавки за повърхностни води.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус В изпълнение (от дата на стартиране)
Дата на стартиране 20 Юни, 2020
Дата на приключване 20 Май, 2022
Дата на договора 05 Юни, 2020
Вижте в ИСУН

Програма

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 7,951,764.13
БФП 7,951,764.13
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 2,180,570.89
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение