Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на територията на община Костенец

Настоящият проект съдържа необходимите дейности за осигуряване на пълна проектна готовност и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на община Костенец с обща площ от 26 186 кв.м. Площадката на депото е на около 1,5 км югоизточно от град Костенец и на около 1 км от с. Костенец, на 3 км от курорт Вили Костенец – национален курорт и на 5 км от град Момин проход – национален курорт. Депото не отговаря на изискванията на Наредба №6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и поради тази причина експлоатацията му е прекратена с Решение № 12/21.10.2016 г. на Директора на РИОСВ - София, считано от 01.11.2016. Основната дейност за реализацията на настоящия проект включва техническата рекултивация на депото за битови отпадъци на територията на община Костенец, което ще намали замърсяването на околната среда и ще предотврати риска за здравето на населението. Последващата биологична рекултивация ще бъде извършена в срока на дълготрайност на проекта, съгласно предвидените дейности в проектната документация. В рамките на проекта са включени дейностите: проектиране и авторски надзор, СМР, оценка на съответствието и строителен надзор, организация и управление, както и мерки за информация и комуникация. В резултат на основната дейност на проекта ще бъде завършена техническата рекултивация на общинското депо за твърди битови отпадъци на община Костенец, неотговарящо на нормативните изисквания, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановеното Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело С-145/14. Общата рекултивирана площ ще е в размер 26 186 кв.м.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус В изпълнение (от дата на стартиране)
Дата на стартиране 08 Май, 2020
Дата на приключване 08 Окт, 2021
Дата на договора 23 Апр, 2020
Вижте в ИСУН

Програма

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 1,799,209.15
БФП 1,799,209.15
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 653,914.81
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение