Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в землището на с.Дъбравите, община Белово

Основната цел на настоящият проект е закриване на депо за битови отпадъци, Община Белово и постигане високо ниво на опазване на околната среда и спазването на директивите на ЕС и националното законодателство в областта на управление на отпадъците. Проектът ще елиминира рисковете за околната среда и човешкото здраве, произтичащи от движението и разпространението на замърсяване на територията на депото и извън него, ще предотврати нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, ще подпомогне подобряването, запазването и възстановяването на естествената околна среда, както и развитието на екологичната инфраструктура. Закриването на депото за битови отпадъци ще допринесе и за подобряване на състоянието на почвите и подземните води. Настоящият проект е предназначен за проектиране и извършване на техническа рекултивация на сметището на община Белово, като впоследствие е предвидено и извършването на биологична рекултивация. Площта, предвидена за рекултивиране е с нарушена структура и почвено плодородие в резултат на дългогодишното натрупване на отпадъци. Рекултивацията на сметището има за цел максимално да ограничи неблагоприятното въздействие на натрупаните отпадъци върху околната среда.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус В изпълнение (от дата на стартиране)
Дата на стартиране 01 Юни, 2021
Дата на приключване 01 Авг, 2022
Дата на договора 01 Юни, 2021
Вижте в ИСУН

Програма

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 1,829,451.59
БФП 1,829,451.59
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 0.00
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение

България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Южен централен (BG42), Пазарджик (BG423), Белово