Рекултивация на депо - Челопеч

Настоящият проект съдържа инвестиционни мерки за техническа рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Челопеч, в землището на село Челопеч. Съществуваща заета площ с ТБО е 17 218 кв.м, проектната рекултивационна площ на депото е 25 610 кв.м. Площа предвидена за рекултивиране е с нарушена структура и почвено плодородие в резултат на дългогодишното натрупване на отпадъци. Рекултивацията на сметището има за цел максимално да ограничи неблагоприятното въздействие на натрупаните отпадъци върху околната среда. Депото не отговаря на изискванията на Наредба №6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Поради тази причина експлоатацията му е прекратена с Решение №12-ПЕДНБО-16/07.08.2017 г. на директора на РИОСВ–София. Основната дейност за реализацията на настоящия проект включва техническата рекултивация на депото за неопасни битови отпадъци на Община Челопеч, което ще намали замърсяването на околната среда и ще предотврати риска за здравето на населението. В рамките на проекта ще се изпълнят дейностите: инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор), строителен надзор, организация и управление, както и мерки за информация и комуникация. В резултат на основната дейност на проекта ще бъде завършена техническата рекултивация на депо за неопасни битови отпадъци на Община Челопеч, неотговарящо на нормативните изисквания, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановеното Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело С-145/14. Общата рекултивирана площ ще е в размер 25 610 кв.м.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус В изпълнение (от дата на стартиране)
Дата на стартиране 09 Юли, 2020
Дата на приключване 09 Май, 2022
Дата на договора 24 Юни, 2020
Вижте в ИСУН

Програма

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 1,817,350.46
БФП 1,817,350.46
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 441,895.47
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение