Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците

Проектът се разработва с цел изпълнение на ангажиментите на Република България за докладване по две от основните за опазване на природата Директиви на Европейския съюз - Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО) и Директивата за птиците (2009/147/ЕО), въз основа на одобрената ОПОС 2014 – 2020 г., включваща мерки съгласно Националната приоритетна рамка за действие (НПРД) за Натура 2000 в България, както и на база последователната политика на програмата по отношение финансиране на дейности за опазване на биологичното разнообразие. Съгласно Директивата за местообитанията, държавите-членки изготвят на всеки шест години доклад с информация за изпълнените консервационни мерки и оценка за въздействието им върху състоянието на природните местообитания от приложение І и видовете от приложение ІІ на Директивата, както и най-важните резултати от наблюдението съгласно чл.11 на Директивата. България докладва по двете директиви за първи път през 2013 г., като следващото докладване е през 2019 г. Очакваните резултати от изпълнението на дейностите от проекта са събрани данни за видове и природни местообитания за целите на докладването през 2019 г. по чл. 17 от Директива за местообитанията и чл. 12 от Директива за птиците и попълване на форматите за докладване по двете директиви. Въз основа на получените данни ще е възможно планирането на необходимите мерки за запазване или възстановяване на благоприятното състояние на видовете и природните местообитания, обект на опазване по двете директиви, през следващите години. Основните дейности по проекта ще се извършват на територията на Р. България, без морските пространства.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус В изпълнение (от дата на стартиране)
Дата на стартиране 29 Авг, 2016
Дата на приключване 29 Апр, 2021
Дата на договора 29 Авг, 2016
Вижте в ИСУН

Програма

Финансова информация

Обща стойност 18,122,412.00
БФП 18,122,412.00
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 2,174,066.83
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение