„Изпълнение на дейности за подобряване природозащитното състояние на видове, включени в стратегията за ВОМР на МИГ Хисаря“

Проектното предложение предвижда изпълнение на дейности за осигуряване на подкрепа за подобряване природозащитното състояние на животински видове, докладвани в „неблагоприятно – незадоволително“ състояние през 2013 г. съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията. Това е и основната цел на проектното предложение. За постигането й са заложени следните специфични цели: Специфична цел 1: Подобряване на природозащитното състояние на видове, които не са били установени при проведените полеви проучвания по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природните местообитания и видове – фаза 1” чрез осигуряване на информация относно разпространението и оценки на състоянието им, позволяващи разработването на конкретни мерки. Специфична цел 2: Намаляване/отстраняване на негативно въздействащите фактори (заплахи и влияния) върху видове, които са докладвани в „неблагоприятно-незадоволително“ състояние при проведените полеви проучвания по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природните местообитания и видове – фаза 1” чрез изпълнение на преки консервационни дейности. Специфична цел 3: Подобряване на природозащитния статус на включените в проекта целеви видове чрез въвличане на заинтересовани страни и запознаването им с необходимите за целта мерки. Предвижда се изпълнението на проекта да се осъществява в следните защитени зони от мрежата Натура 2000 по директивата за местообитанията, попадащи в рамките на териториалния обхват на местна инициативна група (МИГ) Хисаря: ЗЗ BG0001389 „Средна гора“; ЗЗ BG0000429 „Река Стряма“ и ЗЗ BG0000444 „Река Пясъчник“.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус In execution (starting date)
Дата на стартиране 12 Апр, 2022
Дата на приключване 31 Май, 2024
Дата на договора 12 Апр, 2022
Вижте в ИСУН

Програма

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 1,911,102.45
БФП 1,911,102.45
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 0.00
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение

България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Южен централен (BG42), Пловдив (BG421), Хисаря