Изготвяне на План за действие за вида Планински кеклик (Alectoris graeca graeca, Меisner,1804).

Проекта е насочен към разработване на План за действие за вида планински кеклик (Alectoris graeca graeca, Меisner, 1804). Според Червена книга на България, популацията в България е уникална в световен мащаб, поради наличието на зона на хибридизация с Al. chukar. В България видът е със статус - застрашен вид EN [A-1-c], ЗБР-II; В международен: Включен е в Приложение II на Директивата за дивите птици. В миналото пролетният запас е възлизал над 20 000 птици. Сега има различни оценки на числеността в страната, които варират между 600 и 3000 гнездещи двойки. По общо мнение популацията застрашително намалява. При подготовката на проекта бе изготвен подробен Анализ, който доказва, че липсват данни за съвременното състояние на популацията на вида в страната. Съгласно Заповедите за обявяване на Защитени зони (ЗЗ) за птиците, вида фигурира като предмет на опазване в 25 Защитени зони, с обща площ 1 117 464.31 ха. Това очертава доста широк ареал на разпространение, но е задължително провеждането на теренни проучвания за валидиране и актуализиране на данните. То ще бъде възложено и извършено от външен изпълнител на база адаптирана методика във всичките зони, като резултатите ще бъдат верифицирани от експерт на бенефициента и ще са основа за разработване на Плана. Ще бъдат извършени камерални проучвания на данни за вида в публикации и др. както и набрани сведения за него чрез провеждане на анкети в национален мащаб. Всички данни от проучванията ще бъдат използвани за разработване на първи вариант на Плана, при спазване на Заданието и нормативната уредба. Плана ще бъде представен на заинтересованите страни и на обществено обсъждане и след съответните корекции внесен в МОСВ и НСБР за одобрение. Предвидени са дейности по организация, управление и публичност на проекта. При изпълнението на проекта ще бъда използван големия капацитет на бенефициента, който чрез своите структури по места стопанисва 2/3 от ловната площ на страната и има над 100 х. човека членски състав.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус В изпълнение (от дата на стартиране)
Дата на стартиране 05 Авг, 2020
Дата на приключване 05 Сеп, 2023
Дата на договора 05 Авг, 2020
Вижте в ИСУН

Програма

Финансова информация

Обща стойност 300,000.00
БФП 300,000.00
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 0.00
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение

Bulgaria