Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по параметър "Бъдещи перспективи"

Проектното предложение е насочено към подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания. Планират се дейности за подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 4070 "Храстови съобщества с Pinus mugo" по параметър "Бъдещи перспективи": - в защитена зона BG0000496 Рилски манастир, чрез изпълнение на мярка "Противопожарни мерки"; - в защитена зона BG0000366 Кресна – Илинденци, чрез изпълнение на мярка "Насърчаване на спорадична паша". Ще се осъществят и дейности за подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 5130 "Съобщества на Juniperus communis върху варовик" по параметър "Бъдещи перспективи": - в защитена зона BG0001011 Осоговска планина, чрез изпълнение на мярка "Противопожарни мерки"; - в защитена зона BG0001007 Странджа, чрез изпълнение на мярка "Насърчаване на спорадична паша"; - в защитена зона BG0000113 Витоша, чрез изпълнение на мярка "Насърчаване на спорадична паша". Дейностите съответстват на Приложение № 1 „Допустими местообитания и мерки“ към Насоките за кандидатстване по процедура № BG16M1OP002-3.021 „Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания“. В резултат от изпълнението на проекта се очаква подобрение на природозащитното състояние на обхванатите природни местообитания, предмет на опазване в мрежата Натура 2000.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус В изпълнение (от дата на стартиране)
Дата на стартиране 08 Юни, 2021
Дата на приключване 08 Май, 2024
Дата на договора 08 Юни, 2021
Вижте в ИСУН

Програма

Финансова информация

Обща стойност 1,814,057.29
БФП 1,814,057.29
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 362,811.46
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение

България