Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения

Проектът е насочен към развитието на единен модел за изграждане на капацитет за действия на населението при възникването на наводнения и последващи кризи. Общата цел на проекта е повишаване на капацитета на национално ниво за действия при наводнения и последващи кризи чрез създаване и развитие на необходимата инфраструктура и методологическа рамка за подготовка на населението на територията на Република България за защита и реакция при наводнения и последващи кризи. Целевите групи по проекта са: ученици; лица на възраст над 60 г.; населението в трудоспособна възраст; доброволци; общински администрации; медии. Дейностите, предвидени в рамките на настоящия проект са изцяло насочени към постигане на следните специфични цели: Ремонт и оборудване на 6 регионални обучителни центъра; Изграждане на капацитет на преподавателския състав в 6-те центъра; Обучение на ученици; Обучение на възрастни хора; Обучение на другите целеви групи по проекта; Финални симулационни учения по центрове с представители на всички групи обучени участници; Проучване на готовността на населението за действия при наводнения и последващи кризи и създаване на стратегия за последващи действия; Разработване и издаване на информационни и комуникационни материали. Очакваните резултати от изпълнението на проекта са, както следва: Създадени 6 регионални обучителни центъра; Проучен опит и добри практики на 2 държави членки на ЕС; Изграден капацитет на обучители; Повишен капацитета на регионално и национално ниво за ефективни и ефикасни действия на населението при наводнения и последващи кризи; Развит цялостен модел за повишаване капацитета на национално ниво за действия при наводнения и последващи кризи, чрез проучване на готовността на населението и създаване на стратегия за последващи действия.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус В изпълнение (от дата на стартиране)
Дата на стартиране 20 Юли, 2016
Дата на приключване 30 Юни, 2024
Дата на договора 20 Юли, 2016
Вижте в ИСУН

Програма

Финансова информация

Обща стойност 39,057,823.76
БФП 39,057,823.76
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 28,931,559.01
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение