Създаване на информационна система за докладване на данни за качеството на атмосферния въздух като част от Националната система за мониторинг на КАВ в реално време.

Създаване на информационна система за докладване на данни за качество на атмосферния въздух (КАВ) до Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) и Европейската комисия (ЕК), която да осигури изпълнение на ангажиментите на Р България като държава- членка на ЕС, по потоци, включващи информация за зони и агломерации, информация за първични данни от измерванията, информация за нивата на замърсяване на атмосферния въздух и постигане на екологичните цели, информация относно общинските програми за КАВ, мерките, заложени в програмите и документиране на избора на площадки на пунктовете за мониторинг на КАВ. Правилата за взаимния обмен на информация и докладване за качеството на атмосферния въздух за отделните държави са посочени в Директиви 2004/107/ЕО и 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и в Решение за изпълнение 2011/850/ЕС и на Комисията относно начините за електронно докладване до ЕАОС и съответните срокове. Правилата за начините, по които трябва да бъдат избрани и документирани площадките са съгласно Директива (ЕО) 2015/1480 на Комисията.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус Приключен (към датата на приключване)
Дата на стартиране 15 Юли, 2016
Дата на приключване 25 Апр, 2018
Дата на договора 15 Юли, 2016
Вижте в ИСУН

Програма

Финансова информация

Обща стойност 699,997.70
БФП 699,997.70
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 606,723.10
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение

Bulgaria