„Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Горна Оряховица чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“

Реализирането на проектното предложение ще допринесе за подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Горна Оряховица, чрез намаляване на наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ10) от битовото отопление, като един от основните източници на замърсяване на въздуха. Специфичната цел на проекта е да се подменят отоплителните уреди на твърди горива (дърва и въглища) използвани от населението с алтернативни форми на отопление. Проектът е двуетапен. През първия етап ще бъдат извършат всички подготвителни дейности, необходими за изпълнение на инвестицията. Ще се проведе проучване на нагласите сред жителите, които се отопляват на твърдо гориво за подмяна на използваните от тях отоплителни уреди. Ще се проведе обучителна кампания сред населението за възможностите за подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво, като ще се разясняват възможните алтернативни форми за отопление и условията за включване на желаещите в схемата за подмяна. Ще бъдат изготвени анализи, критерии и механизми за приоритизация на домакинствата по квартали при прилагане алтернативи с оглед приноса към намаляване на количеството емисии на ФПЧ10. Чрез посещения на място в обектите/домакинствата ще се обследват реалните технически параметри с оглед подмяна на устройствата. Първият етап ще приключи с изготвяне на цялостна визия за подхода, който общината ще приложи за подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво. През втория етап ще се проведе процедура за избор на изпълнител и ще се извърши демонтаж на използваните отоплителни устройства и доставка и монтаж на новите отоплителни уреди/системи съобразно приетите параметри. Екологичните ползи от проекта ще се изразят в количество спестени емисии ФПЧ10. Социално-икономическите ползи от изпълнение на проекта са свързани с подобряване на здравето и качеството на живот на жителите на общината ще се повиши обществена осведоменост по въпросите, свързани с качеството на въздуха.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус In execution (starting date)
Дата на стартиране 13 Дек, 2021
Дата на приключване 13 Май, 2024
Дата на договора 13 Дек, 2021
Вижте в ИСУН

Програма

Финансова информация

Обща стойност 8,387,770.94
БФП 8,387,770.94
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 180,573.31
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение

България, Северна и югоизточна България (BG3), Северен централен (BG32), Велико Търново (BG321), Горна Оряховица