Разработване на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Бургас 2021-2027

Община Бургас е една от 25-те общини в България с нарушено качество на въздуха по показател ФПЧ-10, на чиято територия има разположени пунктове за мониторинг, данните, от които се докладват ежегодно на ЕАОС и ЕК, съгласно изискванията на Директива 2008/50/ЕО и са обект на наказателна процедура по Нарушение № 210/2109 за неспазване на нормите за съдържание на ФПЧ-10 в атмосферния въздух. Към настоящия момент Община Бургас изпълнява Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух за периода 2016-2020 г., приета от Общински съвет Бургас с Решение по т. 9 от Протокол № 9 от 29.03.2016 г. Програмата и Планът за действие към нея изтичат през 2020 г. Анализът на Програмата за подобряване на КАВ и данните от непрекъснатия мониторинг отчитат, че част от населението на общината е изложено на периодични наднормени нива единствено по показателя ФПЧ-10. Замърсяването с ФПЧ-10 е основен проблем, свързан с КАВ на Бургас. Територията, засегната от наднормено замърсяване с ФПЧ-10 през 2014 г. е изчислена на 5.4 km2, а населението, подложено на въздействие на наднормени нива на ФПЧ-10 (СДК) е 116 161 души. Измереният брой превишения за 2017 г. в АИС Долно Езерово е 116, АИС М. Рудник – 7, ДОАС РИОСВ – 29. Разработването на Програма за подобряване на КАВ в Община Бургас се извършва на основание: • чл.27, ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/; • чл.31 и чл.32 на Наредба №7 от 03.05.1999 г. за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух /КАВ/; • чл.37 и чл.38 на Наредба №12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (съобразно Приложение 15 към Наредбата); • Заповед N РД-969/21.12.2013 г. на Министъра на околната среда и водите за утвърждаване на списък на районите за оценка и управление на КАВ. Основните дейности са разработване на Програмата, управление на проекта и дейности по информация и комуникация.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус В изпълнение (от дата на стартиране)
Дата на стартиране 20 Юни, 2020
Дата на приключване 20 Авг, 2022
Дата на договора 05 Юни, 2020
Вижте в ИСУН

Програма

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 99,970.00
БФП 99,970.00
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 44,543.36
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение